Published: 2023-06-02

Optimization method for the configuration of redundant manipulators

ZHANG Yaowen, WANG Zhengpu, LIU Yechao, CAO Baoshi, XIE Zongwu, LIU Hong