Published: 2023-06-02

A path planning method for collision avoidance of ships in complex sea areas

ZHANG Lihua, ZHOU Yinfei, JIA Shuaidong, CAI Feng, DAI Zeyuan, YUAN Hao